Milaythina Palawa – kani takariliya-nanya & ningina karati-tu Tasmanian Aboriginal country – the stories in our names. Tools for Palawa families + sharing palawa kani with others.  

Presenters: Rosetta Thomas, Youth + palawa kani Language worker. Daisy Allan, palawa kani Language worker. Annie Reynolds, coordinator palawa kani Language Program. 

Milaythina Palawa – kani takariliya-nanya & ningina karati-tu Tasmanian Aboriginal country – the stories in our names. Tools for Palawa families + sharing palawa kani with others.